Podmínky výběrového řízení na pronájem bytu – seniorské bydlení

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih realizuje podle Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále též „Zásady pro pronájem bytů“) pronájem bytů v bytovém seniorském domě na ul. ČUJKOVOVA 1718/29 V OSTRAVĚ-ZÁBŘEHU. Úplné znění Zásad pro pronájem bytů naleznete v sekci „ZÁSADY A PRAVIDLA“

 • druh nemovitosti: bytová jednotka s příslušenstvím
 • vlastník: statutární město Ostrava, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih
 • účel pronájmu: nájem bytu
 • způsob pronájmu (specifikace cílové skupiny): pronájem bytů v bytovém seniorském domě vyčleněném radou městského obvodu Ostrava-Jih v rámci obecního domovního a bytového fondu za účelem poskytování samostatného bydlení soběstačným seniorům, které je podle čl. 13 Zásad pro pronájem bytů určeno výlučně pro cílovou skupinu:
  A. soběstačná osoba (jednotlivec)
  tj. soběstačná osoba, která ke dni podání žádosti dosáhla 65. roku věku, byl jí přiznán a je vyplácen starobní nebo invalidní důchod
  B. soběstačné osoby (manželé)
  tj. soběstačné osoby žijící v manželství, jestliže alespoň jeden z manželů ke dni podání žádosti dosáhl 65. roku věku, byl mu přiznán a je vyplácen starobní nebo invalidní důchod
  C. dvojice soběstačných osob
  tj. dvojice soběstačných osob, jestliže alespoň jedna z těchto osob ke dni podání žádosti dosáhla 65. roku věku, byl jí přiznán a je vyplácen starobní nebo invalidní důchod (nájem bytů v seniorských bytových domech není určen osobám, které trvale pečují o osoby nezletilé)
 • stanovené nájemné: měsíční výše základního nájemného za 1 m2 započtené podlahové plochy bytu je stanovena samostatným usnesením rady městského obvodu Ostrava-Jih (v ceně není zahrnuto nájemné za předměty vybavení bytu, nejsou zahrnuty úhrady za služby spojené s užíváním bytu)
 • doba pronájmu: na dobu určitou – nejdéle na 12 měsíců, s možností obnovy nájmu

Žádost o pronájem bytu v bytovém seniorském domě:

 1. O zařazení do nezávazné evidence žadatelů o pronájem bytu v bytovém seniorském domě může požádat fyzická osoba, která je plně svéprávná; v případě omezení svéprávnosti zastoupená opatrovníkem podle rozhodnutí orgánu veřejné moci, která je na území městského obvodu Ostrava-Jih přihlášena k trvalému pobytu (dále jen „žadatel“).
 2. Žadatel podává žádost na formuláři „Žádost o pronájem bytu v bytovém seniorském domě“ na podatelně úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (dále jen „žádost“). Formulář žádosti je k dispozici na oddělení bytovém odboru bytového a ostatního hospodářství úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a zároveň je dostupný ke stažení v sekci „FORMULÁŘE KE STAŽENÍ“.
 3. Odbor bytového a ostatního hospodářství, který vede nezávaznou evidenci žádostí, uvědomí žadatele písemně, a to do 30 dnů od podání žádosti, o zařazení žádosti do nezávazné evidence žádostí.
 4. Žadatel je povinen k žádosti připojit tyto doklady/potvrzení (uvedené platí i pro manžela žadatele):
  1. Průkaz totožnosti (fotokopii občanského průkazu žadatele s vyznačením souhlasu žadatele s jejím pořízením) nebo Průkaz o povolení k trvalému pobytu nebo obdobnou veřejnou listinu o povolení pobytu cizince podle jiných obecně závazných právních předpisů o pobytu cizinců (fotokopii průkazu žadatele s vyznačením souhlasu žadatele s jejím pořízením);
  2. Potvrzení o bezdlužnosti současného (faktického) bydliště, přičemž doklad nesmí být starší než tři měsíce a lze využít formulář „Potvrzení o dosavadním bydlení“ dostupný v sekci „FORMULÁŘE KE STAŽENÍ“; zpravidla půjde o písemný doklad z něhož vyplývá, že žadatel a osoby žijící se žadatelem ve společné domácnosti řádně plní své povinnosti vyplývající z vlastnictví bytu, nájmu bytu, příp. podnájmu bytu nebo za užívání ubytovacího zařízení; v případě, že údaj o místě trvalého pobytu žadatele je úředním záznamem, doloží žadatel zároveň potvrzení o bezdlužnosti z předchozího trvalého bydliště; v případě, že současné (faktické) bydliště žadatele není shodné s údajem o jeho trvalém pobytu, doloží žadatel zároveň potvrzení o bezdlužnosti ze svého trvalého bydliště;
  3. Doklad z něhož vyplývá, že žadateli byl přiznán a je vyplácen starobní nebo invalidní důchod;
  4. Potvrzení z něhož vyplývá, že vůči žadateli, jeho manželovi s trvalým pobytem na území statutárního města Ostravy nebo osobě, která bude v bytě žít se žadatelem ve společné domácnosti s trvalým pobytem na území statutárního města Ostravy nejsou statutárním městem Ostrava, magistrátem města Ostravy, evidovány pohledávky spojené s poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“), tj. písemné potvrzení o zaplacení poplatku za komunální odpad, vydané na vlastní žádost uchazeče příslušným odborem magistrátu města Ostravy, dokladující úhradu poplatku za komunální odpad za předcházející kalendářní roky v případě podání žádosti do 30.06. kalendářního roku a za předcházející kalendářní roky a zároveň běžný kalendářní rok v případě podání žádosti po 30.06. kalendářního roku;
   Ustanovení předešlé věty se netýká:  

   • dlužníka nebo jeho zákonného zástupce, kterému nejméně 6 měsíců před podáním žádosti byla pravomocným orgánem statutárního města Ostravy schválena žádost o povolení splátkového kalendáře na úhradu dlužného poplatku za komunální odpad a tento je dlužníkem řádně plněn, a to v rozsahu nejméně 5 měsíčních splátek a/nebo
   • dlužníka nebo jeho zákonného zástupce, který dlužný poplatek za komunální odpad hradí na základě usnesení příslušného krajského soudu o povolení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.
  5. Výpis z Centrální evidenci exekucí, kterou vede, provozuje a spravuje Exekutorská komora ČR (datum vystavení výpisu vztahujícího se k osobě žadatele nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dnů).
 5. Bude-li u žádosti zjištěn nedostatek formálního charakteru, bude žadatel oddělením bytovým odboru bytového a ostatního hospodářství úřadu městského obvodu Ostrava-Jih neprodleně písemně vyzván k jeho odstranění, a to ve lhůtě do 30 dnů od jeho zjištění.
 6. Žadatel je povinen oddělení bytovému odboru bytového a ostatního hospodářství úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, formou předepsaného formuláře „Čestné prohlášení o změně k žádosti o pronájem bytu ve vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava–Jih“, který obdrží na oddělení bytovém odboru bytového a ostatního hospodářství úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (formulář je zároveň dostupný ke stažení v sekci „FORMULÁŘE KE STAŽENÍ“):
  1. prokazatelně a pravidelně jedenkrát ročně, vždy nejpozději do 30 dnů po uplynutí jednoho roku písemně sdělit, že na podané žádosti trvá a opakovaně předložit doklady (potvrzení) uvedené v odst. 4) těchto podmínek; pro potřebu tohoto ustanovení začíná roční lhůta běžet počínaje dnem podání žádosti o pronájem obecního bytu,
  2. písemně oznámit oddělení bytovému odboru bytového a ostatního hospodářství úřadu městského obvodu Ostrava-Jih každou změnu, která je podstatná pro rozhodnutí o uzavření smlouvy o nájmu bytu v bytovém seniorském domě nebo stanovení podmínek k jejímu uzavření, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala,
 7. Nesplnění povinností uvedených v ustanovení odst. 6) písm. a), b) těchto podmínek může mít za následek vyřazení žádosti z nezávazné evidence.
 8. O vyřazení žádosti z nezávazné evidence je oprávněna rozhodnout rada městského obvodu Ostrava-Jih, a to zpravidla v těchto případech:
  1. zjistí-li se prokazatelným způsobem, že žadatel při podání, změně nebo doplnění své žádosti uvedl neúplné, nesprávné nebo nepravdivé údaje, které ho neoprávněně zvýhodní,
  2. je-li bytová potřeba žadatele vyřešena jiným způsobem,
  3. v případě, že žadatelem nebude smlouva o nájmu bytu uzavřena do 15 dnů od doručení (převzetí) písemného návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu; to neplatí, prokáže-li žadatel, že se z důvodu hodného zvláštního zřetele nemohl k uzavření smlouvy o nájmu bytu ve stanovené lhůtě osobně dostavit nebo nemohl-li k tomuto jednání zmocnit jinou osobu (subjektivní nebo objektivní překážka, která brání žadateli ve stanovené lhůtě uzavřít smlouvu o nájmu bytu). Písemné návrhy statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na uzavření smlouvy o nájmu bytu vyhotovuje oddělení bytové odboru bytového a ostatního hospodářství úřadu městského obvodu Ostrava‑Jih, které je žadatelům doručuje prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo vydává osobně na základě předložení dokladu totožnosti
 9. Ustanovení odst. 8) těchto podmínek neplatí, jestliže žadatel od podané žádosti písemně odstoupí, tzn. požádá o vyřazení žádosti z nezávazné evidence.
 10. O vyřazení žádosti z nezávazné evidence uvědomí oddělení bytové oddělení odboru bytového a ostatního hospodářství úřadu městského obvodu Ostrava-Jih žadatele písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih o rozhodnutí o vyřazení žádosti z nezávazné evidence.
 11. Informace týkající se podané žádosti budou odborem bytového a ostatního hospodářství sdělovány pouze žadateli, jeho manželovi nebo zmocněnci žadatele, na základě předložení plné moci, a to v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.
 12. Zaevidování žádosti do nezávazné evidence žadatelů o pronájem bytu v bytovém seniorském domě není právně závazné, tzn. statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih není povinen uzavřít se žadatelem smlouvu o nájmu bytu a žadatel není oprávněn se domáhat uzavření nebo zajištění uzavření jakékoliv smlouvy.
 13. Návrhy na pronájem bytů v bytových seniorských domech předkládá radě městského obvodu Ostrava-Jih odbor bytového a ostatního hospodářství úřadu městského obvodu Ostrava-Jih s písemným stanoviskem odboru sociální péče úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, pokud se žadatel na odbor sociální péče úřadu městského obvodu obrátil se žádostí o řešení své aktuální sociální situace.

Podmínky uzavření nájemní smlouvy:

 1. Smlouva o nájmu bytu v bytovém seniorském domě bude s vybraným žadatelem uzavřena na základě rozhodnutí rady městského obvodu Ostrava-Jih na dobu určitou – nejdéle na 12 měsíců s možností obnovy nájmu, a to při řádném plnění podmínek nájemní smlouvy, pokynů pronajímatele uvedených v platném a účinném znění domovního řádu a dalších právních předpisů vyplývajících z občanského zákoníku. Smlouvu o nájmu bytu v bytovém seniorském domě je žadatel povinen uzavřít nejpozději do 15 dnů od převzetí písemného návrhu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na uzavření smlouvy o nájmu bytu; nebude-li tato smlouva ve stanovené lhůtě uzavřena, oddělení bytové odboru bytového a ostatního hospodářství úřadu městského obvodu Ostrava-Jih uvědomí písemně žadatele o zrušení návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu a byt bude na základě rozhodnutí rady městského obvodu Ostrava-Jih pronajat jinému žadateli. Smlouvu o nájmu bytu uzavírá s vybraným žadatelem pověřený zaměstnanec odboru bytového a ostatního hospodářství úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.
 2. V případě, že žadatel je v době uzavření smlouvy o nájmu bytu v bytovém seniorském domě zároveň nájemcem (společným nájemcem) bytu ve vlastnictví jiné právnické či fyzické osoby, je povinen nejpozději do čtyř měsíců od podpisu nájemní smlouvy se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih písemně doložit odboru bytového a ostatního hospodářství, že nájemní poměr se stávajícím pronajímatelem ukončil písemnou výpovědí z nájmu (společného nájmu) bytu nebo písemnou dohodou o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu (v případě manželů se povinnost týká obou manželů), příp. doloží písemnou dohodu manželů o trvale odděleném bydlení s úředně ověřenými podpisy. V případě, že je žadatel zároveň vlastníkem nemovitosti určené k bydlení, je povinen nejpozději do čtyř měsíců od podpisu nájemní smlouvy se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih písemně doložit odboru bytového a ostatního hospodářství platný výpis z katastru nemovitostí, že již není vlastníkem jiné nemovitosti určené k bydlení. V případě, že žadatel takto ve výše uvedené lhůtě neučiní, nemusí být právo k nájmu (společnému nájmu) bytu obnoveno a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih může být požadováno vyklizení pronajaté obecní bytové jednotky ke dni sjednané doby určité práva k nájmu (společnému nájmu) bytu.
 3. Výše základního měsíčního nájemného za 1 m² započtené podlahové plochy bytu ve vyčleněných bytových seniorských domech je stanovena usnesením rady městského obvodu Ostrava-Jih. Vybraný žadatel není povinen před uzavřením smlouvy o nájmu bytu v bytovém seniorském domě složit peněžitou jistotu k zajištění nájemného a úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků souvisejících s nájmem bytu.