Podmínky výběrového řízení na pronájem bytu za smluvní nájemné

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih podle Zásad pronajímání bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, ve znění pozdějších změn a  doplňků (dále též „Zásady pronajímání bytů“), realizuje pronájem bytů formou výběrového řízení za smluvní nájemné, a to bytů nacházejících se v bytových domech v katastrálním území: Dubina u Ostravy, Bělský Les, Hrabůvka, Zábřeh nad Odrou a Výškovice u Ostravy, obec Ostrava. Úplné znění Zásad pronajímání bytů naleznete v sekci „ZÁSADY A PRAVIDLA“

 • druh nemovitosti: bytová jednotka s příslušenstvím
 • lhůta pro podání přihlášky: uvedena u každého jednotlivého záměru na pronájem bytu
 • vlastník: statutární město Ostrava, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih
 • účel pronájmu: nájem bytu
 • způsob pronájmu: pronájem bytu formou výběrového řízení za smluvní nájemné za m2 započtené podlahové plochy bytu měsíčně dle oddílu II čl. 7   Zásad pronajímání bytů
 • doporučené minimální (smluvní) nájemné: nejnižší podání (cena) nájemného za 1 m2 započitatelné podlahové plochy bytu měsíčně je uvedeno u každého jednotlivého záměru na pronájem bytu (v ceně není zahrnuto nájemné za předměty vybavení bytu, nejsou zahrnuty úhrady za služby spojené s užíváním bytu)
 • doba pronájmu: na dobu určitou s možností obnovy doby nájmu
 • fyzická prohlídka bytu: způsob prohlídky bytu je uveden u každého jednotlivého záměru na pronájem bytu

Níže uvedený text uvádí pouze zjednodušené podmínky pro podání přihlášky do výběrového řízení. Úplné znění podmínek je uvedeno v „Zásadách pronajímání bytů”. Případné dotazy ke konkrétní situaci žadatele je nutno řešit na oddělení bytovém odboru bytového a ostatního hospodářství Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (budova D, přízemí).

 1. Nabídka bytů

Volné byty, které je možno získat do pronájmu výběrovým řízením, se zveřejňují na webových stránkách nemovitosti.ovajih.cz/BYTY a na informačním panelu odboru bytového a ostatního hospodářství (budova D, přízemí).

 1. Přijetí přihlášky do výběrového řízení

Podmínky, které musí splňovat žadatel ve výběrovém řízení:

 1. občanství Evropské unie nebo pobyt na území ČR na základě povolení k trvalému pobytu nebo v souladu s jinými obecně závaznými právními předpisy o pobytu cizinců,
 2. zletilost,
 3. plná svéprávnost nebo v případě omezení svéprávnosti zastoupení opatrovníkem podle rozhodnutí orgánu veřejné moci,
 4. bezdlužnost vůči dosavadnímu poskytovateli bydlení,
 5. bezdlužnost vůči statutárnímu městu Ostrava, včetně všech jednotlivých městských obvodů ke dni podání přihlášky do výběrového řízení,
 6. bezdlužnost vůči Dopravnímu podniku Ostrava a.s. z titulu pohledávek vzniklých z přepravní kontroly.

Přihláška do výběrového řízení musí být podána písemně na formuláři „Přihláška do výběrového řízení na pronájem bytu za smluvní nájemné“ v uzavřené obálce s označením dle níže uvedeného vzoru. Formulář přihlášky žadatel obdrží na oddělení bytovém odboru bytového a ostatního hospodářství Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, formulář je zároveň dostupný ke stažení v sekci „KE STAŽENÍ/Byty“. Přihláška do výběrového řízení společně s ostatními dokumenty v uzavřené obálce musí být doručena na podatelnu úřadu městského obvodu Ostrava-Jih ve lhůtě stanovené pronajímatelem pro podání přihlášky. V případě zaslání přihlášky prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb je rozhodující datum přijetí zásilky podatelnou úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.  

VZOR OZNAČENÍ OBÁLKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM BYTU:

Titul, Jméno, Příjmení žadatele
kontaktní adresa žadatele:
(Ulice č.p., č. or., PSČ, Město)     

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM BYTU – NEOTVÍRAT
adresa bytu: ulice a číslo domu, číslo bytu (dle zveřejněného záměru pronájmu)

 

 1. Povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení

Každý žadatel je povinen vyplnit údaje uvedené na str. 1-3 přihlášky do výběrového řízení a ke každé jednotlivé přihlášce připojit tyto písemné doklady a/nebo potvrzení (platí i pro manžela/manželku žadatele):

 1. fotokopii průkazu totožnosti nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo obdobnou veřejnou listinu o povolení pobytu cizince podle jiných obecně závazných právních předpisů o pobytu cizinců (je-li pořizována fotokopie průkazu, údaje se uchovávají nejdéle do doby rozhodnutí rady městského obvodu o pronájmu bytu a uzavření smlouvy o nájmu bytu označeného v přihlášce do výběrového řízení),
 2. potvrzení o bezdlužnosti u dosavadního poskytovatele bydlení ve znění přílohy č. 4 Zásad pronajímání bytů vystavené poskytovatelem bydlení, z něhož vyplývá, že žadatel a osoby žijící se žadatelem ve společné domácnosti řádně plní své povinnosti vyplývající z nájmu bytu (příp. podnájmu bytu nebo za užívání ubytovacího zařízení); v případě, že faktické (současné) bydliště žadatele není shodné s údajem o jeho trvalém pobytu, doloží žadatel zároveň potvrzení o bezdlužnosti poskytovatele bydlení ze svého trvalého bydliště; v případě, že údaj o místě trvalého pobytu žadatele je úředním záznamem (sídlo ohlašovny), doloží žadatel zároveň potvrzení o bezdlužnosti u poskytovatele bydlení v předchozím trvalém bydlišti (doklad nesmí být starší než tři měsíce),
 3. doklad o příjmu ve znění přílohy č. 5 Zásad pronajímání bytů osvědčující některou z těchto skutečností: žadatel je zaměstnán; osobou samostatně výdělečně činnou; veden v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR; poživatelem důchodu České správy sociálního zabezpečení nebo jiného obdobného příjmu; příjemcem dávek státní sociální podpory a/nebo dávek hmotné nouze nebo jiného obdobného příjmu; příjemcem jiného peněžitého plnění (doklad nesmí být starší než tři měsíce),
 4. potvrzení o studiu, je-li žadatel studentem střední školy nebo vysoké školy v prezenční formě studia (doklad nesmí být starší než tři měsíce),
 5. potvrzení z něhož vyplývá, že vůči žadateli s trvalým pobytem na území statutárního města Ostravy, jeho manželovi s trvalým pobytem na území statutárního města Ostravy a osobám, které budou v obecním bytě žít se žadatelem ve společné domácnosti s trvalým pobytem na území statutárního města Ostravy nejsou statutárním městem Ostrava, magistrátem města Ostravy, evidovány pohledávky spojené s místním poplatkem za obecní systém odpadového hospodářství (dále pro tento článek jen „poplatek za komunální odpad“), tj. písemné potvrzení o zaplacení poplatku za komunální odpad, vydané na vlastní žádost žadatele příslušným odborem magistrátu města Ostravy, dokladující úhradu poplatku za komunální odpad za předcházející kalendářní roky v případě podání přihlášky do 30. 6. kalendářního roku a za předcházející kalendářní roky a zároveň běžný kalendářní rok v případě podání přihlášky po 30. 6. kalendářního roku. Ustanovení předešlé věty se netýká:
  – dlužníka nebo jeho zákonného zástupce, kterému nejméně 6 měsíců před podáním žádosti o pronájem obecního bytu byla pravomocným orgánem statutárního města Ostravy schválena žádost o povolení splátkového kalendáře na úhradu dlužného poplatku za komunální odpad a tento je dlužníkem řádně plněn, a to v rozsahu nejméně pěti měsíčních splátek a/nebo
  – dlužníka nebo jeho zákonného zástupce, který dlužný poplatek za komunální odpad hradí na základě usnesení příslušného krajského soudu o povolení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře,
 6. výpis z Centrální evidence exekucí, kterou vede, provozuje a spravuje Exekutorská komora ČR (výpis nesmí být ke dni podání přihlášky starší než 30 dnů),
 7. potvrzení z něhož vyplývá, že vůči žadateli, jeho manželovi a osobám, které budou v obecním bytě žít se žadatelem ve společné domácnosti nejsou evidovány pohledávky vzniklé z přepravní kontroly Dopravního podniku Ostrava a.s. (pohledávky DPO a.s.), tj. písemné potvrzení o bezdlužnosti, vydané na vlastní žádost žadatele oddělením řízení pohledávek DPO a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava-Mor. Ostrava, Zákaznické centrum B, pondělí-pátek: 9:00-12:00 hod.; 12:30-17:00 hod. (doklad nesmí být starší než tři měsíce). Ustanovení předešlé věty se netýká dlužníka nebo jeho zákonného zástupce, který pohledávky DPO a.s. hradí na základě usnesení příslušného krajského soudu o povolení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Je přípustné k přihlášce připojit čitelné kopie výše uvedených dokladů a/nebo potvrzení s tím, že na výzvu odboru bytového a ostatního hospodářství žadatel ke kontrole předloží jejich originál. Manželé se mohou dohodnout, že budou bydlet odděleně, v takovém případě žadatel k přihlášce do výběrového řízení doloží písemnou dohodu o trvale odděleném bydlení manželů s úředně ověřenými popisy, která vylučuje účast druhého z manželů ve výběrovém řízení (výše uvedené doklady/potvrzení druhého manžela se k přihlášce nepřipojují).  Veškeré formuláře související s podáním přihlášky do výběrového řízení jsou dostupné na webu nemovitosti.ovajih.cz/KE STAŽENÍ/Byty. 

 1. Průběh výběrového řízení

Předběžné vyhodnocení výběrového řízení provede komise bytová, která radě městského obvodu Ostrava-Jih doporučí žadatele, se kterým bude uzavřena smlouva o nájmu bytu a jeho případné náhradníky. Pokud bude ustanovenými členy komise bytové při otevírání obálek s přihláškami do výběrového řízení zjištěno, že k přihlášce nebyl připojen doklad uvedený v odst. 3 a/nebo že přihláška do výběrového řízení či připojený doklad byl(a) vyplněn(a) neúplně, nelze přihlášku nebo připojený doklad dodatečně doplnit a v takovém případě bude přihláška z výběrového řízení bez dalšího vyřazena. O vyřazení přihlášky z výběrového řízení bude žadatel odborem bytového a ostatního hospodářství vyrozuměn písemně nebo elektronicky s využitím kontaktních údajů uvedených v přihlášce. Zároveň není možné dodatečně navrhnout či měnit výši nájmu navrženou žadatelem v přihlášce (tento údaj uvedený v přihlášce zároveň nesmí být žadatelem přepisován, dodatečně upravován nebo pozměňován).

O konečném pořadí žadatelů přihlášených do výběrového řízení rozhodne rada městského obvodu Ostrava-Jih, přičemž má právo rozhodnout, že neuzavře smlouvu o nájmu bytu s některým nebo žádným žadatelem. Rada městského obvodu přihlíží zejména k navrhované výši nájmu, ke stavebně konstrukčním prvkům bytu v návaznosti na hygienické normy spojené s užíváním bytu, přičemž pronajímatel má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách a k celkové sociální situaci žadatele a osob žijících se žadatelem ve společné domácnosti.

Všichni žadatelé, jejichž přihlášky budou projednány v radě městského obvodu, budou odborem bytového a ostatního hospodářství o výsledku informováni písemně nebo elektronicky s využitím kontaktních údajů uvedených v přihlášce, a to pro rozhodnutí rady městského obvodu. Doklady a/nebo potvrzení doložené do výběrového řízení se zpět žadateli nevrací, stávají se součástí dokumentace k výběrovému řízení.

 1. Sjednání nájemního vztahu, jistota

Smlouva o nájmu bytu musí být žadatelem uzavřena do patnácti dnů ode dne doručení písemného pokynu pronajímatele k jejímu uzavření. Smlouva o nájmu bytu bude se žadatelem uzavřena na základě rozhodnutí rady městského obvodu na dobu určitou, nejdéle na dobu dvanácti měsíců, podle vzoru schváleného radou městského obvodu pro pronájem bytu, s možností obnovy nájmu při řádném plnění podmínek nájemní smlouvy, pokynů pronajímatele uvedených v domovním řádu a plnění dalších právních předpisů vyplývajících z občanského zákoníku. Výše základního (smluvního) nájemného v Kč/m2/měsíc se řídí výší nájemného, kterou žadatel uvedl v přihlášce do výběrového řízení na pronájem bytu za smluvní nájemné. Před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude žadatel vyzván, aby složil jednorázově peněžitou jistotu k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků souvisejících s nájmem. Výše peněžité jistoty odpovídá trojnásobku měsíčního nájemného sjednaného ve smlouvě o nájmu bytu. Ujednání o složení jistoty je součástí smlouvy o nájmu bytu. K vypořádání jistoty dojde po ukončení nájemního vztahu.