Vypořádání přeplatků a nedoplatků spojených s bydlením


Odbor bytového a ostatního hospodářství ÚMOb Ostrava-Jih informuje nájemce obecních bytů ve svěřené správě městského obvodu Ostrava-Jih o možnosti zasílání přeplatků z vyúčtování služeb spojených s bydlením nebo jiných přeplatků vzniklých z nájmu bytu na bankovní účet.

Číslo účtu, na které požaduje nájemce zaslat přeplatek, lze doručit na předepsaném formuláři buďto osobně odboru bytového a ostatního hospodářství, kancelář D019, D020 nebo poštou s úředně ověřeným podpisem. Formulář je dispozici v sekci FORMULÁŘE KE STAŽENÍ/Byty – https://bit.ly/2GYbQpY. Žádost doručená do e-mailové schránky, ev. poštou bez úředně ověřeného podpisu nemůže být akceptována a bude pronajímatelem odmítnuta.

Pro výplatu přeplatku z vyúčtování služeb spojeného s bydlením za r. 2018 je nutno doručit pronajímateli písemnou žádost nejpozději do 10. června 2019. Po tomto termínu již  bude přeplatek zaslán prostřednictvím poštovní poukázky a není možné jej zaslat na bankovní účet. Žádosti doručené po tomto datu se budou vztahovat na přeplatky vzniklé v dalších zúčtovacích obdobích.

V případě, že nájemci bytu po vyúčtování služeb spojených s bydlením vznikl nedoplatek, který není v rámci svých finančních možností schopen uhradit ve lhůtě splatnosti v plné výši, nabízí každoročně městský obvod Ostrava-Jih možnost uzavření splátkového kalendáře na tento nedoplatek s tím, že nejvyšší možný počet splátek je stanoven na 10. Splátkové kalendáře budou prostřednictvím odboru bytového a ostatního hospodářství ÚMOb Ostrava-Jih uzavírány nejdříve od 01.07.2019, nejpozději však do 31.08.2019. Bližší informace Vám sdělí oddělení bytové.