Projekt Domovník-Preventista v Ostravě-Jihu je zaměřen na větší bezpečí, pořádek i zlepšení sousedských vztahů


Obvod Ostrava-Jih v posledních letech připravil hned několik programů, které pomáhají zlepšit nejen prostředí, ale i kvalitu života místních obyvatel. 

Například pomocí projektu Náš Jih mohou lidé zrealizovat své vlastní nápady na zpříjemnění trávení volného času v obvodu, v rámci projektu Sousedství!!! se pak vedení obvodu snaží zkvalitnit a utužit vztahy mezi sousedy. „Nováčkem“ je v tomto ohledu projekt Domovník-Preventista, který funguje v Ostravě-Jihu od konce loňského roku.

S jeho pomocí chce radnice nejen zvýšit bezpečnost a pořádek ve vytipovaných lokalitách, ale v případě odhalení krizových životních situací včasným zásahem také předejít případným negativním dopadům ve všech ohledech. A v neposlední řadě by měl pomoci snížit náklady vynaložené na odstraňování způsobených škod a údržbu bytových domů.

Projekt Domovník-Preventista funguje v Ostravě-Jihu od konce roku 2023.

„Pro obvod Ostrava-Jih nejde o úplně novou věc. Již dříve v bytových domech obvodu působili domovníci, ale jako zaměstnanci úřadu a měli na starosti několik domů. V současné době je do projektu zapojeno celkem 19 domovníků, kteří v Ostravě-Jihu pomáhají ve vytipovaných lokalitách dohlížet na zdejší každodenní dění a komunikují v případě potřeby s obvodem. A ti mají na starosti vždy jeden bytový dům. Jedná se především o domy s velkým počtem bytů, samozřejmě ve vlastnictví obvodu,“ říká k projektu místostarostka Ostravy-Jihu Markéta Langrová, která má bytovou oblast v obvodu na starosti, s tím, že projektem radnice reaguje i na některé dřívější negativní zkušenosti nájemníků.

„Měl by pomoci například snížit počty případů vandalismu v okolí a porušování nočního klidu, ale také nejen to. Slibujeme si od něj také preventivní dopad, například včasné odhalení potřeby pomoci ze strany úřadu v případě zoufalé sociální situace jednotlivce i rodiny,“ dodává místostarostka Langrová.

Role domovníků

Domovníci-Preventisté (dále již jen DP) tedy nejenže dohlíží na dodržování a naplňování požadavků domovního řádu, reagují na vzniklé situace v domě a jeho blízkém okolí a v případě potřeby zajišťují nápravu, ale případě rizikových situací kontaktují a informují kompetentní pracovníky. Působí tedy jako klíčové osoby mezi nájemníky a příslušnými odbory Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, strážníky Městské policie Ostrava, asistenty prevence kriminality a Policie ČR při řešení základních otázek bezpečnosti, pořádku v domě a jeho bezprostředním okolí.

2_FotozvideaDomovnk.jpg
Projekt Domovník-Preventista funguje v Ostravě-Jihu od konce roku 2023.

Projekt má pomoci snížit také počet škodních událostí a tím i náklady vynaložené na zajištění údržby a oprav ve vytipovaných rizikových lokalitách městského obvodu Ostrava-Jih. Očekává se rovněž pokles počtu přijatých stížností souvisejících s narušováním zásad občanského soužití v bytových domech a současně i odhalení potřeby sociálního poradenství u konkrétních rodin a osob.

Nová zjištění DP budou následně postoupena pracovníkům sociální péče úřadu městského obvodu podle toho, zda-li se bude jednat o seniory, osoby se zdravotním postižením, zejména pak osoby s duševním onemocněním, osoby s kognitivním deficitem a osoby nezletilé ve vztahu k orgánu sociálně právní ochrany.

Největším přínosem DP by tak měla být právě tato detekce nežádoucích jevů, a to i v oblasti ochrany majetku, bytového fondu a bezpečí nájemníků, a jejich součinnost při následném neprodleném řešení příslušnými institucemi jako je bytový odbor, Městská policie Ostrava a Policie České republiky.

Cílovou skupinou projektu je cca 5 038 nájemníků žijících v 2 110 bytových jednotkách v rámci 4 sledovaných lokalit různých čtvrtí městského obvodu Ostrava-Jih (Dubina, Hrabůvka, Zábřeh, Bělský les), kde 19 DP působí.

Vyloučené lokality

Policie ČR uvádí, že kriminogenní faktory na území města Ostravy jsou historicky stálé a představují typické znaky velké aglomerace se značným pohybem osob. Osoby žijící v rizikových lokalitách se sami často stávají oběťmi trestné činnosti jako je například lichva, vydírání, obchod s lidmi.

Za dobu fungování předešlých domovnických činností se podařilo cílové skupině – občanům žijícím a bydlícím v SVL či jiných rizikových lokalitách – ukázat, že i v bytových domech městského obvodu se může bydlet čistě, na vyšší sociální úrovni, v bezpečném prostředí a to za dodržování jasně definovaných pravidel chování. Realizací projektu se potvrdilo zlepšování vztahu nájemce a jeho rodiny ke svěřenému majetku, který užívá.

*Domovník preventista Ostrava-Jih 2023-2026, registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_018/0001212, je projekt financován EU.