Nepodceňujte volné únikové cesty v domech – vyhnete se nebezpečí i pokutám


Vytvářet podmínky pro hašení požáru, zejména zajistit volné únikové cesty ve společných prostorách domu, volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu, topení, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání bezpečnostních zařízení, patří mezi základní povinnosti vlastníka domu a nájemců.

Na povinnost fyzických osob udržovat únikové cesty pamatuje i zákon o požární ochraně, specifikující povinnost nájemníka zabezpečit, aby věci uložené ve sklepních prostorách nebyly zdrojem pro šíření hmyzu, hlodavců a zápachu. „Jak vyplývá z kontrol i stížností spoluobčanů, nájemníci často blokují únikové cesty hořlavým nábytkem a jinými předměty a podceňují vyplývající rizika bezpečnosti i nechtěné náklady a sankce, které mohou dosáhnout až do výše 25 000 Kč. V případě nahromaděných věcí mimo vyhrazené prostory jsou nájemci nejdříve vyzváni odborem bytového a ostatního hospodářství k vyklizení, pokud tak neučiní, zajistí likvidaci tohoto odpadu správce domu, který vzniklé náklady následně rozúčtuje nájemníkům daného domu,“ doplňuje informace Markéta Langrová.

Pro likvidaci domovního odpadu jsou určeny kontejnerové nádoby na odpadky, kromě tříděného odpadu jako plast, papír nebo sklo. Pro ty slouží speciální kontejnery s označením druhu odpadu. Jiný odpad, např. obalový materiál, nábytek či stavební suť, patří do sběrného dvora. Městský obvod navíc pro tyto účely průběžně zajišťuje velkoobjemové kontejnery, o jejichž umístění jsou občané obvodu informováni v Jižních listech a na webových stránkách obvodu www.ovajih.cz a nemovitosti.ovajih.cz.