Možnost uzavření splátkového kalendáře na nedoplatek vyúčtování služeb spojených s bydlením za r. 2016 pro nájemce obecních bytů.


Jste nájemcem obecního bytu, který spravuje městský obvod Ostrava-Jih a vznikl vám nedoplatek z vyúčtování služeb spojených s bydlením za r. 2016, který nejste v rámci svých finančních možností schopen(a) uhradit ve lhůtě splatnosti v plné výši?

V takovém případě Vám městský obvod Ostrava-Jih nabízí možnost uzavření splátkového kalendáře na tento nedoplatek s tím, že nejvyšší možný počet splátek je stanoven na 10 splátek. Splátkové kalendáře budou prostřednictvím odboru bytového a ostatního hospodářství ÚMOb Ostrava-Jih uzavírány nejdříve od 01.07.2017, nejpozději však do 31.08.2017. Bližší informace Vám podají referenti evidence nájmu oddělení bytového na tel. č. 599430141-144, budova D, dveře č. D019, D020.