1. ledna 2018 nabylo účinnosti nové znění Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městského obvodu Ostrava-Jih


Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih upozorňuje všechny uchazeče o pronájem obecních bytů na nové znění zásad pro pronájem bytů schválené usnesením rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5935/144 ze dne 21.12.2017.
Změny se mimo jiné týkají podávání žádostí o pronájem obecních bytů a přihlášek do výběrových řízení na pronájem obecních bytů a povinně dokládaných příloh, mezi které nově patří:

a) Výpis z centrální evidence exekucí, kterou vede, provozuje a spravuje Exekutorská komora ČR (výpis nesmí být ke dni podání přihlášky do do výběrového řízení na pronájem bytu starší než 30 dnů);
b) Fotokopie průkazu totožnosti (občan ČR) nebo fotokopie Průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo obdobnou veřejnou listinu o povolení pobytu cizince podle jiných obecně závazných právních předpisů o pobytu cizinců (cizinec), vždy s vyznačením souhlasu s pořízením fotokopie průkazu opatřeném datem a podpisem uchazeče.

Před podáním žádosti o pronájem obecního bytu a/nebo přihlášky do výběrového řízení na pronájem obecního bytu doporučujeme všem uchazečům seznámit se s podmínkami uzavření nájemní smlouvy.
Zásadní změny se pak týkají čl. 10 zásad pro pro pronájem bytů, který upravuje pronájem bytů vyčleněných za účelem nízkonákladového bydlení, které je nově určeno výlučně pro seniory starší 65 let a pro mladé rodiny, tj. rodiče do 36 let věku trvale pečující nejméně o jedno nezletilé dítě.

Úplné znění zásad pro pronájem bytů účinné od 1. ledna 2018 naleznete v sekci ZÁSADY A PRAVIDLA.